Pathak Shamabesh Uttara

Pathak Shamabesh Center, Uttara
Plot 67, 3rd Floor at Meena Bazaar Building, Gausul Azam Avenue, sector 14,

Uttara, Dhaka 1230.
Phone: 01841234607
Email: psltd.uttara@pathakshamabesh.com